Wyszukaj

Rekrutacja

Szkoły Ponadpodstawowe

Szkoły Ponadpodstawowe

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie:
https://logostynin.edupage.org/contact/

Gostynińskie Centrum Edukacyjne:
https://gce.gostynin.edu.pl/

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie:
https://zs2-gostynin.edu.pl/

 

Najważniejsze terminy rekrutacji

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY REKRUTACJI ZASADNICZEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA
ROK SZKOLNY 2023/2024


1.    15 maja – 29 maja  do godz. 15.00
Składasz wniosek o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających od kandydata szczegółowych indywidulanych predyspozycji.

2.    15 maja – 19 czerwca  do godz. 15.00
Składasz wniosek o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
W tym terminie możesz również dokonać zmiany wniosku.

3.    30 maja – 12 czerwca
Szkoły organizują  sprawdziany uzdolnień kierunkowych.

4.    23 czerwca  - 12 lipca do godziny 15.00
Składasz w szkole pierwszego wyboru   kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W tym terminie  możesz dokonać zmiany wniosku.
 
5.    21 lipca
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6.    21 -26 lipca
Potwierdzasz wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany.
Kandydaci do szkół zawodowych składają także zaświadczenia lekarskie zawierające  orzeczenie         o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7.    27 lipca
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8.    od 1 sierpnia
Będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.  Możesz złożyć podania do szkół, które będą miały wolne miejsca.  
Uwaga: Kandydat musi pilnować terminów podanych w harmonogramie rekrutacji! Jeśli spóźni się choć chwilę, po zamknięciu systemu nie będzie mógł wprowadzić żadnych danych.


Nabór elektroniczny krok po kroku

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

Nabór na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński, prowadzony jest w systemie on-line, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów.

Ważnym celem wykorzystania systemu elektronicznego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do kilku szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć wniosek.

Dzięki wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru kandydat składa wyłącznie jeden wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej bez względu na liczbę szkół, które wybrał na terenie Powiatu Gostynińskiego. Wniosek składany jest wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński rozpoczną  działalność:

Szkolne Punkty Informacyjne, mieszczące się w budynkach szkół ponadpodstawowych,     w których można uzyskać informacje związane z rekrutacją, a także dokonać rejestracji
w systemie elektronicznego naboru przy wsparciu ze strony szkoły.

I etap

Wprowadzenie danych do elektronicznego systemu rekrutacji

Krok I

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej rejestruje się w elektronicznym systemie naboru dostępnym pod linkiem:

powiatgostyninski.edu.com.pl

Rejestracja kandydata wymaga podania danych osobowych kandydata oraz danych co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych.

Podanie adresu e-mail kandydata jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku zagubienia loginu lub hasła możliwe będzie odzyskanie dostępu do systemu elektronicznego naboru.

Podanie numeru telefonu rodzica umożliwi szkole pierwszego wyboru kontakt z rodzicem.

Krok II

Kandydat wybiera szkoły i oddziały, do których chce być przyjęty!

Przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. X Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….).

Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę oddziałów w każdej
z wybranych szkół.

Kandydat ustala kolejność wybranych oddziałów jest to tzw. lista preferencji.   Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście preferencji, system uzna za najważniejszy
dla kandydata, a oddział ostatni z listy, jako oddział, którym jest najmniej zainteresowany.

Długość listy preferencji jest dowolna i zależy wyłącznie od kandydata.

Kolejność na liście preferencji jest rzeczą najważniejszą! Jest ona autonomiczną decyzją kandydata i nie może być zmieniona przez osoby trzecie lub przez „system”.

Trzeba dobrze przemyśleć kolejność!

Kandydat, którego wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku oddziałów, zostanie umieszczony w tym z nich, który znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Przykładowo poniżej przedstawiono dwa różne sposoby konstruowania listy preferencji:

                   Sposób I :                                                                               Sposób II :

  1. Oddział 1a ze szkoły X                                                  1. Oddział 1a ze szkoły X
  2. Oddział 1a ze szkoły Y                                                   2. Oddział 1b ze szkoły X
  3. Oddział 1c ze szkoły Z                                                   3. Oddział 1c ze szkoły X
  4. Oddział 1b ze szkoły Y                                                   4. Oddział 1d ze szkoły X
  5. Oddział 1d ze szkoły X                                                       5. Oddział 1b ze szkoły Y
  6. ...                                                                                     6. Oddział 1d ze szkoły Y
  7. Oddział 1a ze szkoły Y
  8. ...

Kandydat wybiera sposób I, jeśli zależy mu na konkretnym kierunku kształcenia.
Kandydat wybiera sposób II, jeśli zależy mu na dostaniu się do konkretnej szkoły bez względu na kierunek kształcenia.

 Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata
na to, że zostanie przyjęty.

Wybranie jednego oddziału na liście preferencji nie gwarantuje przyjęcia do szkoły.

Kandydat może zostać zakwalifikowany wyłącznie do jednego oddziału

Krok III

Należy wydrukować uzupełniony wniosek z elektronicznego systemu naboru.

II etap


Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędnymi dokumentami

Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru wypełniony i wydrukowany z systemu elektronicznego naboru wniosek o przyjęcie do szkoły.

Wniosek w wersji papierowej musi zostać podpisany przez co najmniej jednego rodzica.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji.

Szkołą pierwszego wyboru jest szkoła prowadząca oddział, który znajduje się na pierwszym miejscu na liście preferencji.

W szkole wniosek zostanie zweryfikowany pod względem zgodności z danymi w systemie.

III etap

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Kandydaci wpisują w elektronicznym systemie naboru swoje oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydat dostarcza kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia     o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wprowadza do systemu szkoła pierwszego wyboru.

Do zakończenia tego etapu będzie można dokonać zmiany na liście preferencji.

Pamiętaj: Zmiana kolejności na liście preferencji, wymaga wycofania starego wniosku               ze szkoły oraz złożenia nowego wniosku w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru. Dane w systemie elektronicznego naboru, muszą być zgodne z danymi z wniosku w wersji papierowej.

IV etap


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół

 

Kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału.

V etap


Potwierdzenie woli podjęcia nauki

Kandydat potwierdzenie wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakalikowany poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe , kandydat dostarcza także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

VI etap

Podanie przez szkoły listy uczniów przyjętych!!!!

Uwaga: Od dnia 31 lipca 2023 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.

Elektroniczna rekrutacja - najczęściej zadawane pytania

Czy kolejność składania wniosków ma znaczenie?

Wnioski do szkół ponadpodstawowych należy składać w terminach podanych w harmonogramie, w którym kandydat chce dostać się do szkoły. Trzeba pilnować tych dat i nie spóźnić się ani o chwilę, bo po zamknięciu systemu nie można już dodać żadnego dokumentu. Nie ma jednak znaczenia, czy ktoś złożył wniosek od razu czy czekał do ostatnich dni. System nie bierze pod uwagę kolejności zgłoszeń, tylko wyniki punktowe.

Czy wniosek o przyjęcie do szkoły wystarczy wypełnić tylko w elektronicznym systemie naboru?

Nie wystarczy wypełnić wniosku w systemie, trzeba go jeszcze złożyć w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru.

Jak zmienić kolejność na liście preferencji?

Aby dokonać zmian na liście preferencji (np. zmienić kolejność szkół i oddziałów, dodać lub usunąć szkołę z listy) należy wycofać wniosek złożony w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru. Następnie należy dokonać zmian danych w systemie i ponownie złożyć aktualny wniosek w wersji papierowej w szkole pierwszego wyboru (szkoła pierwszego wyboru może się zmienić).

Każdorazowa zmiana danych we wniosku dokonana w systemie wymaga złożenia nowego wniosku w wersji papierowej.

Czy w elektronicznym systemie naboru kandydat może założyć więcej niż jedno konto?

Każdy kandydat może mieć założone tylko jedno konto elektronicznym systemie naboru. .

Co zrobić, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat nie został zakwalifikowany do żadnego oddziału?

Jeśli kandydat znajdzie swoje nazwisko tylko na listach kandydatów niezakwalifikowanych, oznacza to oczywiście, że w pierwszym etapie naboru nigdzie się nie dostał. Może jednak przystąpić
do rekrutacji uzupełniającej.