Wyszukaj

Najważniejsze terminy rekrutacji

Zmień wielkość czcionki:

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY REKRUTACJI ZASADNICZEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA
ROK SZKOLNY 2023/2024


1.    15 maja – 29 maja  do godz. 15.00
Składasz wniosek o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających od kandydata szczegółowych indywidulanych predyspozycji.

2.    15 maja – 19 czerwca  do godz. 15.00
Składasz wniosek o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego.
W tym terminie możesz również dokonać zmiany wniosku.

3.    30 maja – 12 czerwca
Szkoły organizują  sprawdziany uzdolnień kierunkowych.

4.    23 czerwca  - 12 lipca do godziny 15.00
Składasz w szkole pierwszego wyboru   kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W tym terminie  możesz dokonać zmiany wniosku.
 
5.    21 lipca
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6.    21 -26 lipca
Potwierdzasz wolę przyjęcia poprzez złożenie oryginałów dokumentów w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany.
Kandydaci do szkół zawodowych składają także zaświadczenia lekarskie zawierające  orzeczenie         o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7.    27 lipca
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8.    od 1 sierpnia
Będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.  Możesz złożyć podania do szkół, które będą miały wolne miejsca.  
Uwaga: Kandydat musi pilnować terminów podanych w harmonogramie rekrutacji! Jeśli spóźni się choć chwilę, po zamknięciu systemu nie będzie mógł wprowadzić żadnych danych.


administrator