Wyszukaj

REGION

Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie

PDF Logo
Raport o dostępności dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie - plik do pobrania w formacie PDF
 

Mazowieckie zabytki

 DSC1209


W dniu 02.10.2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Tadeusza Kościuszki w Gostyninie odbyło się uroczyste wręczenie „Certyfikatu- Cenny zabytek Mazowsza.” Dokument ten przyznawany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a oznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza z uwagi na wyjątkowe dla naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.

 

 Wśród zabytków z terenu powiatu gostynińskiego wsparcie otrzymały 2 wyjątkowe obiekty. Otrzymała je Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku oraz Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat przekazuje wsparcie na remonty i prace konserwatorskie przy mazowieckich zabytkach, a przekazany certyfikat jest potwierdzeniem szczególnej wartości historycznej, kulturalnej i architektonicznej.

Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski dziękując Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz władzom województwa mazowieckiego docenił ich wkład w realizację zadań związanych z ochroną zabytków tak w bieżącym roku budżetowym jak i latach minionych oraz wyraził nadzieję na kontynuację tych prac w kolejnych latach. W 2020 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł 93 mazowieckie zabytki przeznaczając na ten cel blisko 7,5 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie.


Wielki Finał Wiedzy o Konstytucji

 dsc6278

W dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie, odbył się Wielki Finał Wiedzy o Konstytucji połączony z Powiatowym Świętem Niepodległości. Wydarzenie poprzedzone było licznymi przedsięwzięciami przeprowadzonymi w szkołach, których celem było rozpowszechnianie wiedzy o Polskich Konstytucjach, ich zapisach, postanowieniach oraz prawie konstytucyjnym i miało to ścisły związek z obchodami 100-lecia polskiego konstytucjonalizmu.

Podczas uroczystości nagrodzono laureatów II Gostynińskiego Turnieju Historycznego pod hasłem "Konstytucja przede wszystkim", który odbył się w dniu 08 listopada 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

Uczniowie gostynińskich szkół ponadpodstawowych zaprezentowali własną interpretację losowo wybranych artykułów Konstytucji RP poprzez scenki teatralne, filmiki i teledyski.

Obecni na uroczystości wyjątkowi goście, tj:

Józef Zych – Marszałek Sejmu, będący jednocześnie Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego uchwalającego Konstytucje RP

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Waldemar Pawlak - dwukrotny Premier RP

którzy czynnie uczestniczyli w uchwaleniu aktualnie obowiązującej Konstytucji RP, podzielili się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniami na temat ustawy zasadniczej.

Honorowy patronat nad całym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Samorząd Powiatu Gostynińskiego reprezentowali:

Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński

Maria Wróblewska - Wicestarosta Gostyniński

Katarzyna Osowicz-Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

 

Spotkanie miało bardzo uroczysty charakter, ale zawierało również wiele elementów edukacyjnych, które mogą stanowić praktyczne uzupełnienie materiału z historii lub wiedzy o społeczeństwie.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowała młodzież z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie.

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności dla strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie

Starostwo Powiatowe w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-02-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część zamieszczonych na stronie zdjęć nie posiadają opisów alternatywnych,

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • okumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Gostyninie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Roman Augustyniak, adres poczty elektronicznej r.augustyniak@gostynin.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 235 79 81.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane na parkingu Starostwa Powiatowego w Gostyninie

- Wydział Organizacyjny

- Wydział Edukacji i Kultury

- Wydział Architektury i Budownictwa

- Wydział Finansowy

- Wydział Promocji i Rozwoju

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

ul. 3-go Maja 43 B, 09-500 Gostynin – podjazd do budynku, winda dla osób z niepełnosprawnością

- Wydział Komunikacji

- Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

- Wydział Dróg i Transportu

 

ul. 3-go Maja 47, 09-500 Gostynin
- Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie

 

ul. Polna 39, 09-500 Gostynin - platforma zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

- Gostynińskie Centrum Edukacyjne

 

ul. Krośniewicka 2, 09-500 Gostynin – podjazd do budynku, budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Gostyninie

 

ul. 3. Maja 15, 09-500 Gostynin – podjazd do budynku, platforma wewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

- Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

 

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin – podjazd do budynku, winda, łazienki dla osób z niepełnosprawnością

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, przy którym działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie.

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

- Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

ul. Płocka 76, 09-500 Gostynin - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

- Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie

 

ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin – podjazd do budynku, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

- Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

 

ul. Zazamcze 26, 09-500 Gostynin - obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

- Placówka Opiekuńczo-wychowawcza "Bratoszewo" w Gostyninie

 

ul. Kowalska 5, 09-500 Gostynin - zjazd do budynku, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, platforma poręczowa przy schodowa obsługująca wszystkie kondygnacje budynku

- Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

 

Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki - podjazd do budynku, winda, łazienki dla osób z niepełnosprawnością

- Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

 

ul. Kościuszki 37 m 2 i 3, 09-500 Gostynin - budynek wielorodzinny, Zarządcą Spółdzielnia Mieszkaniowa, obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością

- Dom dla Dzieci w Gostyninie

 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie, Czarnów 5, 09-541 Czarnów

- budynek administracyjny w Czarnowie - budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

- budynek administracyjny w Gostyninie ul. 3-go Maja - podjazd do budynku, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, budynek jest dostępny dla osób na wózkach jedynie w obszarze najniższej kondygnacji

Pozostałe budynki mieszkalne w Czarnowie, Sannikach, Rogożewku i Gostyninie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.