Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Olbrzymie wsparcie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla Powiatu Gostynińskiego

1pu1

Olbrzymie wsparcie Sejmiku Województwa Mazowieckiego dla Powiatu Gostynińskiego

                Aż 122 inwestycje z subregionu płockiego otrzymały dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Umowy z wszystkimi beneficjentami w dniu dzisiejszym w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku podpisał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.  

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza otrzymały dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. Pieniądze zostaną przeznaczone m in. na nowe drogi, autobusy szkolne, oświetlenie ulic…

                Powiat gostyniński w ramach podpisanych umów wykona przebudowę-modernizację odcinka drogi powiatowej nr 1458W Sanniki-Iłów, Przebudowę-modernizację odcinka drogi powiatowej nr 6907W Gąbin-Janówek, przebudowę drogi powiatowej na odcinku Skrzeszewy-Sejkowice oraz rozbudowę dróg powiatowych nr 1457W od drogi nr 573 na odcinku Suserz-Rybie-Nowy Kamień i drogi nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583.

Łączna kwota dofinansowania na realizację zadań wyniosła 4 500 000,00 zł.

                W dniu dzisiejszym umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisała również Fundacja „Bogaci Miłosierdziem” z Mocarzewa, oraz Gmina Gostynin i Gmina Szczawin Kościelny

 

Uroczystość rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Gostyninie

3m1

Uroczystość rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Gostyninie

            Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. 3 maja to również święto kościelne, szczególnie ważne dla Nas, Polaków. W polskim kościele obchodzone jest Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto to zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

            W ramach obchodów 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w uroczystej Mszy       Św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, którą odprawił w intencji Ojczyzny     Ks. Krzysztof Jończyk udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Policji, OSP, kombatanci, harcerze oraz licznie przybyli mieszkańcy. Powiat Gostyniński reprezentowała Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz-Szewczyk i Kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Jacek Nowicki.

            Po Eucharystii delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II, przy tablicy pamiątkowej na ulicy Floriańskiej oraz przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego,           a przemarsz ulicami miasta uświetniła Miejska Orkiestra Dęta i Mażoretki.

            W obliczu tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jak nigdy wcześniej jesteśmy wszyscy zobowiązani do jedności i refleksji nad swoim postępowaniem oraz do głębokiego patriotyzmu-prawdziwej troski o naszą ojczyznę.

 

 

Tekst; J. Brudnowski

Zdjęcia; M. Matuszewski

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Powiat Gostyniński pozyskał dofinansowanie na budowę sali sportowej przy SOSW z programu Polski Ład

sosw1

 

 

Znane są już wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Powiat Gostyniński otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 950 000,00 zł na realizację zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przy SOSW w Gostyninie powstanie sala sportowa wraz z zapleczem sanitarnym. Realizacja zadania będzie obejmowała również zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej w postaci chodników oraz parkingu. Funkcjonalnie oba budynki: istniejący ośrodek oraz sala sportowa będą stanowiły jedną całość.

Powyższa inwestycja zapewni odpowiednie warunki do realizacji zajęć wychowania fizycznego, a także zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy uczniów, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stworzone zostanie zaplecze sportowe do prowadzenia zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych.

SOSW zyska nowoczesną bazę sportowo – rehabilitacyjną, która przyczyni się
do podniesienia komfortu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowo wybudowana sala sportowa będzie również wspaniałym miejscem do organizacji różnorodnych wydarzeń szkolnych oraz inicjatyw sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji zadania: 5 500 000,00 zł.

 

Magdalena Krupińska

Wydział Edukacji i Kultury

 

Informacja nt. obecnego stanu prawnego w Polsce regulującego pobieranie komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia

a godło powiat2

Informacja nt. obecnego stanu prawnego

w Polsce regulującego pobieranie komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia

            W związku z realizacją Uchwały Nr XLIX/291/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 kwietnia 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej na temat transplantacji wśród lokalnej społeczności z dnia 15 lutego 2023 r. przedstawiamy informację nt. obecnego stanu prawnego w Polsce regulującego pobieranie komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia.

Przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz. 2134, zm.: Dz. U. Z 2022 r. poz. 2280) określają zasady:

1) pobierania, przechowywania, przeszczepiania i zastosowania u ludzi komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej, tkanek i narządów pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok;

2) testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek ludzkich;

3) donacji, pobierania, gromadzenia, testowania i dopuszczania do obiegu tkanek i komórek przeznaczonych do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2007, str. 121, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 tej ustawy:

  1. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.
  2. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw może wyrazić za ich życia przedstawiciel ustawowy.
  3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również ten małoletni.
  4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku pobierania komórek, tkanek i narządów w celu rozpoznania przyczyny zgonu i oceny w czasie sekcji zwłok postępowania leczniczego.

W art. 6 ustawy określono, iż:

  1. Sprzeciw wyraża się w formie:

1) wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;

2) oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis;

3) oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.

  1. Przepisy ust. 1 stosuje się również do sprzeciwu wyrażanego przez przedstawiciela ustawowego.
  2. Sprzeciw jednego przedstawiciela ustawowego lub osoby, o której mowa w art. 5 ust. 3, jest skuteczny w stosunku do pozostałych.
  3. Sprzeciw może być cofnięty w każdym czasie w formach, o których mowa w ust. 1.

Więcej informacji na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zostac-dawca-narzadow

Biuro ds. Zarządzania

                                                                                             Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Matury 2023

matury 2023