Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Dzień Strażaka 2023

Dzien Strazaka 2023a
 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat

skanowanie00021024 1

Święto Konstytucji

konstytucja 3 maja

Dni otwarte w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

 DSC7603

 

W miniony piątek 28 kwietnia, podczas Dnia Otwartego, swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało Gostynińskie Centrum Edukacyjne.

Przygotowana propozycja edukacyjna oferuje uczniom dużą różnorodność specjalności i kierunków. Są technika i z roku na rok coraz popularniejsze szkoły branżowe. Świetnie przygotowaną i doświadczoną kadrę, system stypendialny dla najlepszych uczniów oraz doskonały kontakt z pracodawcami i uczelniami wyższymi. Warto podkreślić, że szkoła oferuje nie tylko atrakcyjne formy kształcenia, ale gwarantują możliwość uzyskania uprawnień zawodowych w wielu poszukiwanych na rynku pracy kierunkach jak np. kierowca mechanik z kompletem uprawnień, czy mechanik pojazdów samochodowych. W ramach licznych umów z pracodawcami organizowane są staże i praktyki, również zagraniczne.

Młodzież powitał dyrektor placówki Wojciech Kiełbasa wraz ze Starostą Gostynińskim Arkadiuszem Boruszewskim.

Po powitaniu uczestników dnia otwartego w GCE w części artystycznej zaprezentowały się uczennice Szkoły Tańca Industrial.

Można było zwiedzić szkołę i zapoznać się z uczniami poszczególnych kierunków, którzy prezentowali stoiska promujące zawody w GCE.

 

OFERTA EDUKACYJNA GOSTYNIŃSKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO NA ROK 2023/2024

GOSTYNIŃSKIE CENTRUM EDUKACYJNE, 09-500 Gostynin, ul. Polna 39

TECHNIKUM – 5 lat nauki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA- 3 lata nauki

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy zawody, po których absolwent zawsze znajdzie pracę :

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych, organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów - umożliwi absolwentowi znalezienie pracy w warsztatach , w stacjach obsługi pojazdów, w warsztatach samochodowych, salonach i hurtowniach części samochodowych lub założenie własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK BUDOWNICTWA - wykonywanie, organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów - umożliwi absolwentowi technikum znalezienie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, na budowach dużych i małych osiedli mieszkaniowych, przy budowie dróg i mostów, w laboratoriach materiałów budowlanych, urzędach nadzoru budowlanego, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, także w pracowniach konserwacji zabytków i biurach projektów lub można założyć własną firmę.

TECHNIK HANDLOWIEC - prowadzenie sprzedaży i działań handlowych - umożliwi absolwentowi znalezienie pracy w charakterze przedstawiciela handlowego, dystrybutora produktów, specjalistów ds. sprzedaży i marketingu, w placówkach sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, w magazynach, działach handlowych dużych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych lub założenie własnej działalności gospodarczej

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - przygotowanie i wydawanie dań oraz organizacja żywienia i usług gastronomicznych - współcześnie aspekt zdrowia jest niezwykle ważny, dlatego nie tylko zadbasz o swoje zdrowie, ale także o innych, zdobywając wiedzę w tej szkole . Po ukończeniu technikum znajdziesz pracę w podmiotach zaj­mu­ją­cych się pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści ga­stro­no­micz­nej, przede wszyst­kim w re­stau­ra­cjach, ka­wiar­niach , ho­te­lo­wych za­kła­dach ga­stro­no­micz­nych, ba­rach szyb­kiej ob­słu­gi, pen­sjo­na­tach, do­mach wcza­so­wych, re­stau­ra­cjach na stat­kach i pro­mach. Tech­nik ży­wie­nia jest za­trud­nia­ny rów­nież w szpi­ta­lach, sa­na­to­riach, szko­łach, in­ter­na­tach, sto­łów­kach pro­wa­dzo­nych przez za­kła­dy pra­cy, czy w przed­się­bior­stwach zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją pro­duk­tów i pół­pro­duk­tów spo­żyw­czych. Po­nad­to mo­żesz rów­nież pro­wa­dzić wła­sną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA- 3 lata nauki

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym kształci w zawodach:

Branża zawodów mechaniczno-motoryzacyjnych:

  • Kierowca mechanik- zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i w firmie zewnętrznej
  • Elektromechanik pojazdów samochodowych zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego

Branża zawodów usługowych i żywieniowych :

  • Kucharz- zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego
  • Sprzedawca- zajęcia praktyczne u pracodawcy, turnus teoretyczny w CKZ
  • Fryzjer - zajęcia praktyczne u pracodawcy, turnus teoretyczny w CKZ poza Gostyninem.

Branża zawodów budowlano-montażowych:

  • Stolarz- zajęcia praktyczne u pracodawcy, turnus teoretyczny w Centrum Kształcenia Zawodowego

Gostynińskie Centrum Edukacyjne- w skrócie

Szkoła istnieje od 18 sierpnia 1961. Na ulicy Polnej 39 w Gostyninie jest zlokalizowana od 1 września 1969 roku. W skład szkoły wchodzą: Technikum; Branżowa Szkoła I Stopnia; Centrum Kształcenia Zawodowego; Internat.

W GCE organizowane są liczne projekty krajowe i unijne, przedsięwzięcia, zawody sportowe, konkursy i turnieje, Warsztaty Architektoniczno-Budowlane, Szkolne Targi Zdrowej Żywności. W ramach realizowanych projektów unijnych uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe za granicę - między innymi do Grecji, Włoch i Portugalii . Uczniowie zdobywający wiedzę w zawodach motoryzacyjnych mogą odbyć kursy na prawo jazdy kategorii B, a w zawodzie kierowca mechanik mogą uzyskać kwalifikacje wstępną, prawo jazdy kategorii C.

Uczniowie Technikum osiągają liczne sukcesy w konkursach i dobre wyniki na egzaminach zawodowych, są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Mazowieckiego i laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia w 100 % zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

   

Pożegnanie tegorocznych maturzystów w ZS

 DSC7639

 

W dniu 28 kwietnia 2023 r. miało miejsce uroczyste pożegnanie absolwentów klas maturalnych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.

W uroczystościach wzięli udział Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska i Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek oraz ksiądz kanonik - Krzysztof Jończyk.

Wśród wielu uroczystości szkolnych – dzisiejsza jest jedną z ważniejszych. Pożegnanie klas maturalnych jest wydarzeniem wyjątkowym budzącym wiele emocji oraz wzruszenie wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców.  

Wyróżniono najlepszych uczniów oraz wręczono świadectwa ukończenia szkoły. Za wysokie osiągnięcia w nauce Starosta Gostyniński wręczył nagrody, które otrzymali: Sylwia Gajewska i Mateusz Kurek. Wicestarosta pogratulowała wszystkim absolwentom ukończenia szkoły.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy samych sukcesów, rewelacyjnych wyników maturalnych oraz trafnych wyborów życiowych.